ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ
೪ನೇ 'ಟಿ' ಬ್ಲಾಕ್ ,ಜಯನಗರ ,ಬೆಂಗಳೂರು -೫೬೦ ౦೪౧,ಭಾರತ
Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka
4th 'T' Block,Jayanagara,Bengaluru -560 041,India
Provisional Degree Certificate
Registered User Login
Registration Number
Date Of Birth
New User? Click here to Register
LinkButton